Browsing articles in "Uncategorized"

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

Jun 5, 2017   //   by BRF Thailand   //   Uncategorized  //  Comments Off on บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

King 9

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นั้น

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

BRF Thailand Receives Recognitions in Good Labour Practices (GLP) from the Thai Government

Sep 1, 2016   //   by BRF Thailand   //   Uncategorized  //  Comments Off on BRF Thailand Receives Recognitions in Good Labour Practices (GLP) from the Thai Government

Bangkok, Thailand – Aug 26, 2016

BRF Thailand Receives Recognitions in Good Labour Practices (GLP) from the Thai Government

BRF Thailand Receives Recognitions in Good Labour Practices (GLP) from the Thai Government

Bangkok, Thailand – Aug 26, 2016 – Director General Pannee Sriyudhsak, Thailand’s Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour, awarded the certificates to recognize BRF Thailand’s integrated chicken processor business in all agriculture, slaughterhouse, and further processing businesses. With the recognition, the company sets a leading example of Thai poultry industry in the fully implementation of the Good Labour Practices (GLP) guidelines to strengthen the workforce and enhance ethical practices in every aspect of the industry’s production throughout the supply chain.

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการแรงงานเพื่อยกระดับด้านแรงงานที่ดีสู่สากล

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ (กลาง) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการเพื่อการส่งออกซึ่งเนื้อไก่อย่างครบวงจรของ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำหลักการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices หรือ GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจัง

BRF Cooperates with Thai Government and the Poultry Industry to Enhance Good Labour Practices

Aug 22, 2016   //   by BRF Thailand   //   Uncategorized  //  Comments Off on BRF Cooperates with Thai Government and the Poultry Industry to Enhance Good Labour Practices

Bangkok, Thailand – Aug 19, 2016

1

Bangkok, Thailand – Aug 19, 2016 – As a member of the Thai Broiler Processing Exporters Association, BRF Thailand, together with the Department of Labour protection and Welfare, and Department of Livestock Development today signed the Memorandum of Understanding (MOU) on enhancing good labour practices (GLP) in Thai poultry industry. The MOU aims to promote, support, and develop guidelines that strengthen the workforce in every aspect of the industry’s production.

BRF Thailand is honored to be a part of this important milestone to further enhance the good practices in labour management to continue building confidence in our trading partners, which would lead to amplify the global recognition of our high quality poultry products from Thailand. We continue to implement practices that essentially meet global business ethnics to also exceed our trading partners and customers’ expectations.

At BRF Thailand, we continue to support the Thai government to maintain and further develop good practices in labour management in Thailand among other areas to set good examples for the industry moving forward.

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกยกระดับด้านแรงงานที่ดีสู่สากล

(19 สิงหาคม 59) บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมปศุสัตว์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกด้วยแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี เดินหน้าพัฒนาด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกให้มีการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการใช้แรงงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในทุกขั้นตอนการผลิต

2

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการนำเอาแนปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าอันจะส่งผลให้สินค้าเนื้อสัตว์ปีกของไทยได้รับการยอมรับจากเวทีการค้าโลกว่าผลิตอย่างมีคุณภาพที่เยี่ยมยอด

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) ได้มีการนำเอาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไปใช้แล้วในสถานประกอบการต่าง ๆ ของบริษัทและจะมีการกวดขันและปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการใช้แรงงานในการผลิต

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาการใช้แรงงานที่ดีสู่สากลและในด้านอื่นๆ ทั้งระบบการผลิต เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของประเทศไทยต่อไป